AV.TURGUT ÖZGÜÇ ÖZGÜN
ÖZGÜN HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Av. Turgut Özgüç Özgün – Özgün Hukuk & Danışmanlık Bürosu (“Özgün Hukuk”) tarafından, KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması ve imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri çerçevesinde;

 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Fiziki güvenliğin sağlanması,
 • İş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz özgeçmişlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.

amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kapsamı
Özgün Hukuk, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer Mevzuat ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin (isim-soy isim, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, özgeçmiş, elektronik posta, telefon numarası, cinsiyet, internet sitesine girişte açılan lokasyon verileri ve IP adresi) tarafımızla paylaşmasına ve internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla bunları güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli önlemleri alarak işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; açık rızanıza istinaden veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu “Özgün Hukuk Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Özgün Hukuk tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

Özgün Hukuk tarafından KVKK gereğince kişisel verilerin;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir. Özgün Hukuk olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli tedbirleri almaktayız.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Özgün Hukuk, kişisel verilerinizi yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız
KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 8. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Özgün Hukuk ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve Özgün Hukuk’a doğru olarak aktarılmış olması, haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk, bilgiyi/veriyi Özgün Hukuk’a ileten tarafa aittir.

Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK kapsamında yazılı olarak iletilebilecektir. Bunun için, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren başvuru formu ile Özgün Hukuk ofis adresi olan Mutlukent Mahallesi 1949. Sokak No.15 Çankaya-ANKARA adresine bizzat başvurabilir ve/veya başvurunuzu Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Özgün Hukuk, başvuruyu müteakip 30 günlük yasal süre içerisinde başvuruyu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Özgün Hukuk’un; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen Tarifede yer alan ücreti; CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti sizden talep etme hakkı saklıdır.