Spor Anonim Şirketleri

Günümüz spor camiasında şirketleşme oldukça yaygın bir hale gelmiş ve bu hususta yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılama amacıyla ‘’Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’’ 26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu kanunla birlikte ülke hukukunda ‘’spor anonim şirketleri’’ de düzenlenme alanı bulmuştur.

7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU KAPSAMINDA SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ

Stj. Av. Zeynep ZEYDAN
Stj. Av. Hamdi Murat EROĞLU
Ankara, 2023

I. GİRİŞ

İnsanoğlu dünyada var olduğu ilk zamanlardan itibaren hayatta kalmak için sürekli hareket etmek zorunda kalmıştır. Bu hareket mecburiyeti, beraberinde sporu meydana getirmiştir. İnsanoğlu geliştikçe, eski çağlardaki kadar hayatta kalma mücadelesi vermemişse de, hareketliliğini devam ettirmiştir. Bu hareketlilik kendini farklı alanlarda göstermiş, spor da bu alanlardan bir tanesi olmuştur. Bu nedenlerden dolayı spor kavramı insanoğlu için yabancı bir kavram olmayıp yüz yıllardır süregelen bir alışkanlıktır. Ancak sporun küreselleşmesi ve özellikle bir endüstri haline gelmesi 20. yüzyılda başlamış, gelişen teknoloji ile birlikte 21. yüzyılda atılım göstermiştir. 21. yüzyılda gelişen iletişim ve ulaşım araçları, beraberinde artan ilgiden dolayı sporun izleyici kitlesi bir hayli çoğalmış, bunun sonucunda da spor alanına yüksek meblağlarda para akışı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, yüksek meblağları profesyonel bir şekilde yönetme ihtiyacından ötürü günümüz spor camiasında şirketleşme oldukça yaygın bir hale gelmiş ve bu hususta yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılama amacıyla ‘’Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’’[1] 26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu kanunla birlikte ülke hukukunda ‘’spor anonim şirketleri’’ de düzenlenme alanı bulmuştur. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce sporda şirketleşmeyi konu alan ilk ve tek yasal düzenleme 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu (GSHK) idi. GSHK’ye rağmen yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının en temel nedeni, söz konusu kanunda şirketleşme ile ilgili yalnızca bir fıkranın bulunması ve bu konuda detaylı bir düzenleme yapılmamış olmasıdır.

SKSFK’nın esas amaçlarından biri de spor kulüplerinin içinde bulunduğu mali sorunları çözüme kavuşturmaktır.  Kanunun genel gerekçesini içeren TBMM Komisyon Raporunda[2] spor kulüplerinin mali sorunlarının genel olarak kulüplerin yeterli düzeyde gelir üretememelerine rağmen gider ve harcamalarını kontrol edememeleri nedeniyle ortaya çıktığı belirtilmiştir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca spor kulüpleri önce dernek olarak kurulmakta daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ile spor kulübü vasfını kazanmaktadır. Getirilen düzenleme ile bu çift kayıt ve tescil sistemi ortadan kaldırılmakta ve spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil ile tüzel kişilik kazanmaları sağlanmaktadır.[3] Bununla birlikte SKSFK yürürlüğe girmeden önce spor anonim şirketlerinin doğrudan kurulması mümkün olmayıp spor kulübü statüsünde bir derneğin varlığı gerekmekteydi. SKSFK ise spor anonim şirketlerinin doğrudan kurulabilmesine imkân sağlamıştır.

Her ne kadar SKSFK ile eksik olan düzenlemeler yapılmış olsa da birtakım hususlar düzenlenmemiş, bu hususların uygulanması Türk Medenî Kanunu (TMK), Dernekler Kanunu (DK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamına bırakılmıştır. Örneğin, SKSFK’de spor anonim şirketlerinin birleşmesi ve spor anonim şirketlerine bağlı spor şubelerinin devri düzenlenmemiştir. Bir diğer örnek ise; SKSFK m.7/f.1 uyarınca genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında Türk Medenî Kanunu ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağına dair hükümdür.

II. TANIMLAR

 1. Spor Anonim Şirketi
  Spor anonim şirketi kavramı SKSFK m.2’de tanımlanmıştır. SKSFK’de spor anonim şirketi, “Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi.” olarak tanımlanmıştır.[4] Bu tanımdan hareketle, TTK hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve ticaret siciline tescili gerçekleştirilmiş bir anonim şirketin varlığı şarttır. Bu anonim şirket bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde kurulabilir. Kurulmuş olan anonim şirketin spor anonim şirketi niteliği kazanması için kuruluş amacının spor faaliyetlerinde bulunma olmalıdır. Son olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tutulan spor anonim şirketleri siciline tescil edilmesi gerekmektedir.

 2. Spor Kulübü
  Spor kulüpleri spor anonim şirketleri ile bağlantılı olduğundan dolayı spor kulübü kavramının tanımını yapmakta yarar görmekteyiz. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu uyarınca spor kulüpleri dernek statüsünde kurulmakta ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tescil ile spor kulübü niteliği kazanmaktaydı. Ancak SKSFK’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte spor kulüpleri Dernekler Kanunu’na tabi olmaktan çıkmış, dolayısıyla dernek vasfını kaybetmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığının tutmuş olduğu sicile tescil ile tüzel kişilik kazanan yeni ve nevi şahsına münhasır bir özel hukuk tüzel kişiliğine dönüşmüştür. SKSFK’de yapılan tanım şu şekildedir: “Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini ifade eder.”.[5] Her ne kadar spor kulüpleri nevi şahsına münhasır bir yapıya bürünmüşse de SKSFK’deki hükümler uyarınca spor kulüpleri hukuki özellikleri bakımdan derneklere oldukça büyük bir benzerlik göstermektedir. Türk Medenî Kanunu uyarınca, derneklerin kuruluş esaslarındaki gibi spor kulüplerinin de yedi kişi ile kurulması mevzubahis benzerliğe verilebilecek örneklerden bir tanesidir. Spor kulüpleri ile derneklerin arasındaki en önemli fark ise, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ile kurulması ve yine ilgili bakanlık tarafından denetim altında olmasıdır.

III. SPORDA ŞİRKETLEŞME

Sporda şirketleşme konusunda yapılan tek düzenleme GSHK m.24/f.3 düzenlemesi idi. Bu fıkrada, “Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyonel futbol takımlarını kiraya verebilirler.” hükmü düzenlenmişti.[6] Bu hüküm uyarınca, sporda şirketleşme yalnızca profesyonel spor dalları bakımından mümkün olmakta, amatör spor dalları bakımından şirketleşme kanuna aykırıydı. Ancak SKSFK’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, profesyonel-amatör ayrımı ortadan kalkmış, artık amatör spor dalları bakımından şirketleşme mümkün hale gelmiştir.[7]

Bir başka değişiklik ise, şirketleşme çerçevesinde bireysel spor veya takım sporu ayrımının ortadan kalkmasıdır. SKSFK’nin yürürlüğe girmesi sonucunda bu ayrım ortadan kalkmıştır. Zira SKSFK’ye göre şirketin spor faaliyetinde bulunma amacının olması yeterli olmaktadır. Örneğin, bireysel sporlardan biri olan boks alanında faaliyet gösteren bir boksörün kendi spor anonim şirketini kurup kendi spor faaliyetlerini bu spor anonim şirketi çatısı altında yürütmesi olanaklı hale gelmiştir.[8]

 1. Spor Şirketlerinin Türleri
  SKSFK yürürlüğe girmeden önce spor şirketlerinin hangi türde kurulacağına dair bir muğlaklık bulunmaktaydı. GSHK m.24/f.3 uyarınca, spor kulüpleri istedikleri herhangi bir ticaret şirket türünü seçerek şirketleşme yoluna gidebilirdi. Ancak bu hüküm uyarınca, şirketleşme yalnızca profesyonel spor dalları ile sınırlı olmasının yanı sıra belirli bir spor şubesi ile sınırlandırılmıştı. Profesyonel spor dallarının tespiti hususunda yetki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olmasına rağmen bu yetki hiç kullanılmamış, yalnızca futbol resmi olarak profesyonel spor dalı olarak tespit edilmiştir.[9] Buna rağmen, Türkiye Futbol Federasyonunun basketbol, hentbol ve voleybol sporlarına ilişkin ana statülerinde, bu spor dallarına ilişkin şirketleşmenin yalnızca anonim şirket olacak şekilde düzenlendiği görülmektedir. Bu husus GSHK’ye aykırılık teşkil etse bile uygulama bu yöndeydi. SKSFK ile bu sorun ortadan kaldırılmış, ilgili kanunun 14. maddesi uyarınca, “Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Bakanlık tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.” hükmü getirilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kurulacak olan şirketin yalnızca anonim şirket türünde kurulacağı, aksi takdirde işlemin geçerli olmayacağıdır.       

IV. SPOR ANONİM ŞİRKETİ VASFI

  1. Spor Anonim Şirketi Vasfının Kazanılması
   Spor anonim şirketlerinin spor anonim şirketi vasfının kazanılması SKSFK m. 14’te düzenlenmiştir. Buna göre öncelikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketin kurulması, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanması gerekmektedir. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tutulan spor anonim şirketleri siciline tescil ile birlikte spor anonim şirketi vasfı kazanılacaktır.

   Bilindiği üzere, TTK gereğince, anonim şirketler kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Bununla birlikte spor anonim şirketi vasfının kazanılabilmesi için anonim şirketin esas sözleşmesinde bazı hususların yer alması zorunludur. Bu hususlar 26 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olan ‘’Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’’[10] ile belirlenmiştir. İlgili tebliğin 5.maddesi gereğince spor anonim şirketlerinin işletme konuları arasında spor faaliyetlerinin bulunması zorunludur.

   Gençlik ve Spor Bakanlığınca tutulan spor anonim şirketleri siciline tescil, spor anonim şirketi vasfını kazanmak için ikinci aşamadır. 6102 sayılı kanuna göre kurulup tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, spor anonim şirketi vasfı kazanabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığına tescil başvurusunda bulunacaklardır. Bu tescil başvurusu Bakanlık tarafından 30 gün içerisinde karara bağlanır. SKSFK m.14/2 gereğince başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunması halinde bunların giderilmesi için 30 gün verilir. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık olmaması ya da bunların verilen süre içerisinde giderilmesi halinde şirket spor anonim şirketi siciline tescil edilir. Bu tescil ile birlikte spor anonim şirketi vasfı kazanılmaktadır.

   Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu m.2 uyarınca spor anonim şirketi vasfı bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da bir spor kulübünden bağımsız şekilde kazanılabilir. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yürürlüğe girmeden önce ise spor anonim şirketi statüsüne sahip olabilmek için bir derneğin varlığı gerekmekte, yalnızca bir spor kulübüne ait spor şubesinin devralınması yoluyla spor anonim şirketi vasfı ortaya çıkmaktaydı. Bu durumun ise spor anonim şirketi kurmak isteyen kişi veya kişiler için olumsuz sonuçları bulunmaktaydı. Örneğin spor anonim şirketini kurmak isteyen kişi veya kişilerin şirketi kurmak istedikleri şehirde buna uygun bir spor kulübü bulmaları gerekmekteydi.[11] SKSFK ile spor anonim şirketinin doğrudan kurulması mümkün olduğundan spor anonim şirketini kurmak isteyen kişi veya kişilere şirketi istedikleri şehirde kurabilme imkanı sağlanmıştır. Spor anonim şirketi vasfı bir spor kulübüne ya da bir şirkete ait bir veya birden fazla spor şubesinin devralınması yoluyla da kazanılabilir. Devralma SKSFK m.25 gereğince TTK hükümlerine göre yapılacaktır. Bu devralmanın ardından Bakanlığın spor anonim şirketleri siciline tescil edilmesiyle spor anonim şirketi vasfı da kazanılacaktır.

   SKSFK m.14/3’e göre spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi bir milyon Türk lirasından az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilir. Tebliğ̆[12] m. 8 hükmüne göre, spor anonim şirketlerinin asgari sermayesi bir milyon Türk Lirasından az olamaz. Spor federasyonları da belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş̧ sermayesi bir milyon Türk lirasından az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilir.

  2. Spor Anonim Şirketi Vasfının Kaybedilmesi
   Öncelikle belirtmek gerekir ki, spor anonim şirketi TTK hükümlerine göre sona erecek, ancak spor anonim şirketi vasfı SKSFK hükümlerine göre kaybedilecektir.

   Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu m.14’e göre;
   • Tescile ilişkin şartları kaybeden,
   • Organlarını bu Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,
   • Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan
   Spor anonim şirketlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki tescilleri Bakanlık tarafından iptal edilecektir.
   Tescile ilişkin şartların kaybedilmesi halinde Bakanlığın tescili iptal edeceği açıkça hükme bağlanmıştır. Öncelikle bir anonim şirketin TTK hükümlerine göre kurulması ve ardından Bakanlık siciline tescil edilmesiyle spor anonim şirketi vasfı kazanılmaktadır. Dolayısıyla bir anonim şirketin varlığı şarttır. Bildiğimiz üzere, TTK m.339/2-b uyarınca anonim şirketler için esas sözleşmenin içeriğinde esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusunun bulunması zorunludur. Yine ‘’Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’’ m.5 gereğince de spor faaliyetlerinde bulunulmasını içerecek şekilde esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu yer almak zorundadır. Bu bağlamda spor anonim şirketi vasfına sahip anonim şirketin işletme konuları arasında spor faaliyetlerinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, spor anonim şirketi spor faaliyetlerinde bulunma amacı gütmelidir.
   Şirketin organlarının kanuna aykırı oluşturulması ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen üç ay içerisinde aykırılıklarının giderilmemesi durumunda spor anonim şirketinin Bakanlıkça tescili iptal edilecektir. SKSFK m.16/4 gereğince spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.

V. Sporda Şirketleşme Bakımından Uygulanması Gereken Hukuk

Spor anonim şirketleri bakımdan öncelikle uygulanacak kanun SKSFK’dir. Bu kanunda yer almayan hususlar bakımından genel hükümler uygulanacaktır. Zira SKSFK m.25’te genel hükümlere yollama yapılmıştır. İlgili hükme göre, “Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda spor kulüpleri hakkında Türk Medenî Kanunu ile Dernekler Kanunu; spor anonim şirketleri hakkında ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.”. Bu hususta Anayasa m.59/f.3 hükmüne değinmekte yarar vardır. İlgili düzenleme uyarınca, “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.”.[13] Bu hüküm, uluslararası spor hukuku kurallarının iç hukuk kurallarına ve normlar hiyerarşisine takılmadan uygulanabilmesini amaçlamaktadır.[14] Bu anayasa hükmü vasıtasıyla spor federasyonlarının uluslararası spor hukuku kurallarına dayanarak düzenlemiş olduğu statü ve talimatlar ile kanunlar arasında bir çelişki olduğunda, spor federasyonlarının düzenlemiş olduğu statü ve talimatlar esas alınır. Örneğin, Türkiye Futbol Federasyonunun UEFA veya FİFA’nın koymuş olduğu kurallara dayanarak düzenlemiş olduğu statü ve talimatlar ile SKSFK arasında çelişki bulunduğu takdirde, ilgili statü ve talimatlar esas alınır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu statü ve talimatların kamu düzenine aykırılık teşkil etmemiş olması ve uluslararası spor hukuku kurallarına dayanarak düzenlenmiş olması şarttır. Aksi takdirde kanun hükümleri üstün olacaktır.

VI. Aykırılığın Yaptırımı ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Kural olarak, spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumludur.[15] Kasıt ve ihmalin aranmayacağı haller de bulunmaktadır. Örneğin, harcama ilkelerine aykırılık, temlikten dolayı borçlanma ve banka kanalıyla ödeme yükümlülüklerine aykırı davranma hususlarında kasıt veya ihmal aranmamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, gerekli özen gösterildiği kanıtlanırsa, bu durumda sorumluluk ortadan kalkmaktadır. Söz konusu aykırılıkların yaptırımı ise, ilgili şahısların kendi şahsi mal varlıkları ile sorumlu olmalarıdır. Ayrıca, 1 yıldan 3 yıla kadar kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma cezası da somut olaya göre yaptırım olarak öngörülmüştür.

VII. Türkiye’de Spor Anonim Şirketleri Bakımından Somut Örnekler

Türk spor tarihinde şirketleşmenin ilk örneği 1989 yılında kurulan Malatyaspor A.Ş.’dir. Malatyaspor Kulübü Derneği futbol şubesini, Malatyaspor A.Ş.’ye devretmiş ve böylece şirketleşme süreci başlamış fakat futbol takımı Türkiye Süper Lig’den bir alt lige düşmesi sonucunda şirket tasfiye edilmiştir.[16]

Malatyaspor Kulübü Derneğinden sonra ülkemizde ilk şirketleşen kulüpler olarak karşımıza Van Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Spor, Antalya Spor, Çanakkale Dardanel Spor, İstanbulspor, Karşıyaka Spor ve Siirt Jet-Pa Spor çıkmaktadır. Ancak söz konusu kulüplerden yalnızca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüp hisselerini borsaya açma başarısını gösterebilmiştir. [17]

2022-2023 sezonu, Spor Toto Süper Lig’de yarışan 19 futbol takımından ise 8’i spor anonim şirketi olarak TFF nezdinde tescil edilmiştir. Söz konusu spor anonim şirketleri şunlardır: Adana Demirspor A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., İstanbulspor A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş.[18]

VII. SONUÇ

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yürürlüğe girmeden önce spor anonim şirketi statüsüne sahip olabilmek için bir derneğin varlığı gerekmekte, yalnızca bir spor kulübüne ait spor şubesinin devralınması yoluyla spor anonim şirketi vasfı ortaya çıkmaktaydı. SKSFK ile spor anonim şirketi vasfının doğrudan kazanılmasına olanak sağlanmış, bunun için iki aşamalı tescil öngörülmüştür. Buna göre TTK hükümlerine uygun olarak anonim şirketin kurulmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca tutulan spor anonim şirketleri siciline tescil ile spor anonim şirketi vasfı kazanılabilmektedir. Ayrıca bir spor kulübüne veyahut bir anonim şirkete ait olan bir spor şubesinin anonim şirket tarafından devralınmasıyla da spor anonim şirketi niteliği kazanılabilmektedir.

Söz konusu kanun ile spor anonim şirketi kuruluşu oldukça kolaylaşmıştır ancak bu kanunun spor anonim şirketleri ile ilgili bütün sorulara cevap verdiğini söylemek doğru olmayacaktır. SKSFK’de spor anonim şirketlerinin birleşmesi ve spor anonim şirketlerine ait spor şubelerinin devri düzenlenmemiş, yalnızca spor kulüplerinin birleşmesi ve spor kulüplerine ait spor şubelerinin devri düzenlenmiştir. Aynı şekilde spor anonim şirketi vasfının kaybedilmesi, spor anonim şirketinde aykırılıkların yaptırımı ve yöneticilerin sorumluluğu da SKSFK’de hükme bağlanmıştır. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise SKSFK m.25 uyarınca spor anonim şirketleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

 

[1] Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Kanun Numarası: 7405, Kanun Tarihi: 22.04.2022, RG 26.04.2022/31821
[2] Komisyon Raporu, Genel Gerekçe, https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss324.pdf
[3] Komisyon Raporu, Genel Gerekçe, s. 9.
[4] RG. : T. 22.04.2022, S. 31821.
[5] RG. : T. 22.04.2022, S. 31821.
[6] RG. : T. 28.05.1986, S. 19120.
[7] M. Aslan (2022). Spor Anonim Şirketleri. (1. Baskı), Ankara: Seçkin Yayınları, s.109.
[8] Aslan, 2022, s.109.
[9] Aslan, 2022, s.110.
[10] Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, RG 26.07.2022/31904
[11] ASLAN Mehmet, Spor Anonim Şirketleri, s.139, Seçkin Yayınları, Kasım 2022
[12] Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, RG 26.07.2022/31904
[13] https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf. (Erişim tarihi: 19.11.2022).
[14] Aslan, 2022, s. 115.
[15] Y. Akbulak (2022). Yeni Bir Şirket Türü Olarak “Spor Anonim Şirketleri”*. https://legal.com.tr/blog/genel/yeni-bir-sirket-turu-olarak-spor-anonim-sirketleri/#:~:text=Spor%20kul%C3%BCb%C3%BC%20ve%20spor%20anonim%20%C5%9Firketi%20ba%C5%9Fkan%20ve%20y%C3%B6netim%20kurulu,kar%C5%9F%C4%B1%20verdikleri%20zararlardan%20m%C3%BCteselsilen%20sorumludur  (Erişim tarihi: 19.11.2022).
[16] Aslan, 2022, s.244.
[17] M.E Akyüz (2005). Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka açılması; Avrupa Futbol Piyasasındaki Gelişmeler Çerçevesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Örneğinin Değerlendirilmesi. İstanbul: T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Yeterlilik Etüdü, s.15.
[18] https://www.tff.org/Default.aspx?pageID=119 (Erişim tarihi: 21.11.2022).