İcra Ve İflas Hukuku

İCRA ve İFLAS HUKUKU

  • Kambiyo senetlerine dayalı alacakların tahsiline yönelik tüm hukuki işlemlerin takibi,
  • Bankaların genel kredi sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hesap kat’ı gibi işlemlere ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümüne dair hukuki danışmanlık,
  • Tasarrufun iptali ve tasarrufun iptali davaları konularında hukuki danışmanlık,
  • 5411 sayılı Bankalar Kanunu, fon ve hazine alacağı gibi imtiyazlı alacakların tahsiline ilişkin usul ve esaslar ile varlık yönetim şirketleriyle borç yapılandırması konularında köklü bilgi birikimi ve deneyim,
  • Karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin dava ve hukuki süreçlerin takibi,
  • Haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek ve hacizli malın paraya çevrilmesi süreçlerinin yönetilmesi,
  • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsiline yönelik tüm hukuki işlemlerin takibi,
  • Konkordato, iflas, iflas erteleme, borç yapılandırma, finansal yeniden yapılandırma, finansman ve işletme modellerinin yeniden belirlenmesi,
  • İtirazın iptali ve menfi tespit davaları,
  • İcra ve iflas hukukundaki suçlara ilişkin davaların takibi.